Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden | SlendersBeauty BV | Leemskuilen 21a | 5563CL Westerhoven | Nederland Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72122706

Algemene Voorwaarden SlendersBeauty BV

Deze Algemene Voorwaarden zijn van SlendersBeauty B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72122706. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met SlendersBeauty.

1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door SlendersBeauty B.V. – hierna te noemen ‘SlendersBeauty’ – gedane aanbiedingen en op alle door SlendersBeauty gesloten Overeenkomsten. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op de verkopen en leveringen van goederen, producten en diensten en/of zaken alsook het verrichten van diensten en werkzaamheden, van welke aard dan ook, aan de Wederpartij.

1.2. Onder ‘Wederpartij’ in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan: elke (rechts)persoon die met SlendersBeauty een Overeenkomst heeft afgesloten dan wel wenst te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en erfgenamen.

1.3. Indien de Wederpartij zelf Algemene Voorwaarden hanteert hebben de voorwaarden van SlendersBeauty te allen tijde voorrang tenzij anders wordt overeengekomen.

1.4. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken voor zover SlendersBeauty daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd of dat met SlendersBeauty schriftelijk is overeengekomen. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één of meerdere malen van deze voorwaarden is afgeweken, kan de Wederpartij daar geen rechten aan ontlenen met betrekking tot daarna tot stand gekomen Overeenkomsten.

2. Definities

2.1. Artikel: een Artikel van deze Algemene Voorwaarden.

2.2. SlendersBeauty: SlendersBeauty BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72122706 en al aan haar gerelateerde ondernemingen.

2.3. Wederpartij: Definitie zoals in Artikel 1.2 is weergegeven.

2.4. Goederen: alle producten, artikelen of zaken welke verkocht worden door SlendersBeauty aan Wederpartij, alsook iedere zaak of goed dat door SlendersBeauty ter Reparatie wordt aangenomen.

2.5 Derde(n): Elke Rechtspersoon of Natuurlijke Persoon welke niet betrokken is bij deze Overeenkomst.

2.6 Leverancier: Een Derde welke goederen of diensten levert aan SlendersBeauty. Een Leverancier kan zowel een groothandel zijn als een fabrikant.

2.7 Overeenkomst: elk aanvaard aanbod zoals in Artikel 4 bepaald, tussen SlendersBeauty en Wederpartij.

2.8 Opleiding: een vakopleiding of scholing, georganiseerd door SlendersBeauty met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden aan Studenten voor professionele doeleinden.

2.9 Student: de persoon of organisatie die zich in het kader van haar professionele doeleinden inschrijft voor een Opleiding die verstrekt wordt door SlendersBeauty.

2.10 Reparatie(s): de Overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’.

2.11 Schade: Vermogensschade zoals bedoeld in Artikel 6:96 BW.

Algemene Voorwaarden | SlendersBeauty BV | Leemskuilen 21a | 5563CL Westerhoven | Nederland Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72122706

3. Aanbiedingen

3.1. Alle door SlendersBeauty gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

3.2. Het toezenden van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht SlendersBeauty niet tot acceptatie van een order.

3.3. SlendersBeauty behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.

4. Overeenkomst

4.1. De aan SlendersBeauty gegeven order of opdracht geldt als aanbod. Dit aanbod is door SlendersBeauty aanvaard, zodra het door SlendersBeauty schriftelijk is bevestigd, dan wel dat SlendersBeauty op een andere wijze aan de Wederpartij te kennen heeft gegeven dat de order aanvaard is.

4.2. De Overeenkomst komt tot stand zodra SlendersBeauty het aanbod aanvaard heeft, welke aanvaarding de Wederpartij bindt. Aanvaarding kan uitdrukkelijk en stilzwijgend geschieden door Wederpartij. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaats gevonden, indien niet binnen 2 werkdagen na het versturen van de orderbevestiging door SlendersBeauty schriftelijk geprotesteerd is tegen de aanvaarding van de order door Wederpartij.

4.3. De Wederpartij zorgt dat alle gegevens, waarvan SlendersBeauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig aan SlendersBeauty worden verstrekt.

4.4. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of foutief aan SlendersBeauty zijn verstrekt, heeft SlendersBeauty het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

4.5. SlendersBeauty is niet aansprakelijk voor Schade, van welke aard ook, doordat SlendersBeauty is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4.6. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen bindt SlendersBeauty slechts, indien deze door SlendersBeauty schriftelijk bevestigd zijn.

4.7. Elke met SlendersBeauty aangegane Overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde – dit ter keuze van SlendersBeauty – dat SlendersBeauty van voldoende kredietwaardigheid van de Wederpartij zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van SlendersBeauty. SlendersBeauty heeft om deze reden het recht om een order van een Wederpartij te weigeren.

4.8. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van SlendersBeauty binden SlendersBeauty niet.

4.9. Gegevens betreffende het verkochte zoals eigenschappen, kwaliteit, kleur, etc. zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, monsters e.d. door SlendersBeauty bij de aanbieding verstrekt, worden naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid verstrekt, maar dienen enkel ter indicatie en zullen nimmer als bindend kunnen worden beschouwd.

4.10. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SlendersBeauty is het de Wederpartij verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met SlendersBeauty gesloten Overeenkomsten over te dragen aan Derden, waaronder begrepen met de Wederpartij gelieerde vennootschappen.

4.11. Indien er met twee of meerdere Wederpartijen gezamenlijk wordt gecontracteerd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten Overeenkomst.

4.12. De Wederpartij machtigt SlendersBeauty om de opdracht door een door SlendersBeauty aan te wijzen Derde, op een in nader overleg vast te stellen tijdstip, te laten uitvoeren. De Wederpartij gaat akkoord met overdracht door SlendersBeauty aan Derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door SlendersBeauty met de Wederpartij gesloten Overeenkomst(en).

4.13. De door SlendersBeauty gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende tien (10) kalenderdagen, tenzij anders aangegeven. SlendersBeauty is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Wederpartij schriftelijk binnen tien (10) werkdagen wordt bevestigd. Na bevestiging door Wederpartij binnen de termijn is de Overeenkomst bindend, indien bevestiging buiten de termijn is deze bindend na akkoord SlendersBeauty.

4.14. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en exclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.15. Een samengestelde prijsopgave verplicht SlendersBeauty niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen Goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.16. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4.17. Indien een deel van een gecombineerde order wordt geretourneerd, vervallen alle toegekende kortingen. Deze worden in mindering gebracht op het eventueel retour te vangen vergoeding.

4.18. Met betrekking tot Opleidingen en cursussen:

4.18.1. Inschrijving voor een Opleiding van SlendersBeauty kan enkel via de daarvoor voorziene inschrijvingsdocumenten of online inschrijvingsformulier, en geldt voor de aangegeven Opleiding.

4.18.2. Onjuiste of niet volledig ingevulde formuleren worden niet aanvaard.

4.18.3. Een inschrijving is geldig van zodra het overeenstemmende bedrag integraal is ontvangen door SlendersBeauty en de Student een e-mail heeft ontvangen met bevestiging van inschrijving. Enkel personen met zulk een bevestiging worden tot de Opleiding toegelaten, alle anderen zullen de toegang worden geweigerd.

4.18.4. De volgorde op de lijst van deelnemers aan een Opleiding wordt bepaald door het tijdstip van ontvangst van het inschrijvingsgeld. Wanneer het maximum aan voorafbetaalde deelnemers is bereikt worden alle latere in volgorde van het tijdstip van betaling verschoven naar een volgende opleidingsreeks. De Student heeft op dit moment recht om kosteloos de Opleiding te annuleren op voorwaarde dat dit gebeurt binnen de 48 uur na kennisgeving van het uitstel.

5. Annulering

5.1. In uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van SlendersBeauty, kan door SlendersBeauty worden toegestemd in annulering van een order. Deze toestemming zal alsdan schriftelijk dienen te worden gegeven. Bij annulering van een order door de Wederpartij is SlendersBeauty gerechtigd om 10% van de orderprijs als annuleringskosten in rekening te brengen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding inclusief onder andere gederfde winst.

5.2. Indien afspraken tot 24 uur vóór aanvang geannuleerd worden, wordt 50% van de totale geplande werkuren en voorrijdkosten in rekening gebracht. Voor afspraken welke na deze termijn geannuleerd worden, worden de totale geplande kosten in rekening gebracht met een minimum van €75. Eventueel bestelde onderdelen voor uitvoering van de werkzaamheden vallen hier niet onder, hiervoor geldt Artikel 5.1.

5.3. Voor Goederen welke standaard op voorraad zijn bij SlendersBeauty, zulks ter beoordeling door SlendersBeauty, waarbij expliciet meubilair en showroom artikelen uitgesloten zijn, waarvoor geen wijziging of aanpassing gedaan zijn, geldt het retourbeleid zoals onder Artikel 9 ‘Reclames’ beschreven.

5.4. Met betrekking tot cursussen en Opleidingen:

5.4.1. Indien een Student een inschrijving wil annuleren, om welke reden ook, dan geldt de volgende regeling:

5.4.2. Bij annulering tot twee (2) weken voor aanvang van de eerste les wordt 50% van het totale opleidingsgeld aangerekend;

5.4.3. Bij annulering na twee (2) weken voor aanvang van de eerste les is het volledige opleidingsgeld verschuldigd.

5.4.4. Elke inschrijving is persoonlijk. Een Student kan zijn inschrijving niet overdragen aan een ander persoon, tenzij met goedkeuring van SlendersBeauty.

5.4.5. SlendersBeauty kan kosteloos een Opleiding annuleren indien de annulering dient te gebeuren door onbeschikbaarheid van docent(en), opleidingsruimte of onvoldoende deelname. Het ontvangen opleidingsgeld wordt dan volledig terugbetaald.

5.4.6. Indien een Student een inschrijving wenst uit te stellen naar een latere opleidingsreeks, voor welke reden dan ook, kan dit enkel kosteloos zeven (7) dagen voor aanvang van de betreffende Opleiding. Wanneer de Student een Opleiding wenst uit te stellen, minder dan 7 dagen voor de start worden van 20% van de geplande opleidingskosten in rekening gebracht bovenop de opleidingskosten.

5.4.7. Indien een Student een lopende Opleiding wil stopzetten, zal 100% van het openstaande bedrag ineens moeten voldaan worden. Een eventueel afbetalingsplan komt dan te vervallen.

5.4.8. Indien de Student na stopzetting van een lopende Opleiding, opnieuw wil starten in een latere (zelfde) Opleiding, zal er 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht worden. De Student kan er ook voor kiezen om zich op een wachtlijst te plaatsen. Indien er een plaats vrijkomt in een zelfde Opleiding, na aanvangsdatum kan de Student hieraan kosteloos deelnemen. Eender welke verplaatsing kan pas gebeuren nadat de Student het volledig bedrag heeft betaald van de oorspronkelijke Opleiding.

5.4.9. Indien SlendersBeauty een Opleiding wil uitstellen naar een latere (start)datum, om welke reden ook, heeft de Student het recht om kosteloos de Opleiding te annuleren op voorwaarde dat dit gebeurt binnen de 48 uur na kennisgeving van het uitstel. Bij niet-tijdige annulering gelden voormelde bepalingen.

5.4.10. Annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren, per brief of per e-mail. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of e-maildatum. Het enige e-mailadres dat de Student hiervoor kan gebruiken is [email protected].

5.4.11. Studenten die een Opleiding hebben aangevat, doch vervroegd zijn gestopt, om welke reden ook, hebben geen recht op terugbetaling en zijn gehouden om indien het volledige opleidingsgeld integraal te voldoen.

6. Prijzen

6.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de prijzen in Euro (€), gebaseerd op levering af SlendersBeauty (af fabriek), exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, exclusief de kosten van emballage/verpakkingen, in- en uitlading, vervoeren en verzekering.

6.2. In rekening worden de prijzen gebracht, geldend op de dag van aflevering. Indien na de aanbieding of totstandkoming van de Overeenkomst een of meer kostprijsbepalende factoren, waarop de prijzen van SlendersBeauty zijn gebaseerd, door welke omstandigheid dan ook een wijziging ondergaan, is SlendersBeauty gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de Wederpartij recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.

6.3. Indien bij de totstandkoming van de Overeenkomst niet anders is bepaald, gelden de prijzen en leveringscondities zoals deze op de dag van aflevering op de betreffende Wederpartij van toepassing zijn.

6.4. De afgeleverde hoeveelheden respectievelijk gewichten worden door SlendersBeauty op een afleveringsdocument vermeld. Indien de Wederpartij daartegen niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst zijn bezwaar kenbaar heeft gemaakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid of gewicht geacht het geleverde juist weer te geven.

7. Levering

7.1. Goederen worden geleverd na betaling, tenzij anders overeengekomen.

7.2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door de aflevering van de Goederen op het (aflever)adres van de Wederpartij door een vervoermiddel van of namens SlendersBeauty, tenzij anders overeengekomen.

7.3. Bestellingen welke Wederpartij vóór 15:00 op werkdagen heeft geplaatst en betaald, worden dezelfde dag verstuurd mits alles op voorraad is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige Schade door te late levering.

7.4. Goederen worden verzonden per pakketdienst. Grote/zware stukken die niet per pakketpost kunnen of mogen worden verstuurd, worden geleverd per externe transporteur. Hieraan kunnen extra kosten verbonden zijn bovenop de standaard verzendkosten welke voor rekening van Wederpartij komen.

7.5. De verzendkosten voor de Benelux staan op onze site. Voor leveringen naar het buitenland kunt u contact met ons opnemen.

7.6. De Wederpartij dient de Goederen onmiddellijk af te nemen. De Wederpartij is verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats en een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het inladen, vervoeren en uitladen van de verkochte Goederen geschiedt voor risico van SlendersBeauty. Zodra de te leveren Goederen bij de Wederpartij zijn uitgeladen, gaat het risico daarvan over op de Wederpartij. Het op enigerlei wijze vervoeren of verplaatsen van de Goederen binnen de bedrijfsruimten of op het terrein van de Wederpartij is nimmer inbegrepen en altijd voor risico van Wederpartij. Verzoekt de Wederpartij SlendersBeauty om de Goederen elders af te leveren dan de gebruikelijke wijze, dan kan SlendersBeauty de hieraan verbonden kosten bij de Wederpartij in rekening brengen.

7.7. De aflevering van bestelde Goederen in gedeelten is toegestaan. SlendersBeauty is gerechtigd de reeds geleverde Goederen onmiddellijk aan de Wederpartij te factureren.

7.8. Bij levering van de Goederen op het adres van de Wederpartij, zullen de door SlendersBeauty opgegeven leveringstermijnen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door SlendersBeauty opgegeven leveringstermijnen gaan in op het moment waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de order benodigde gegevens in het bezit van SlendersBeauty zijn. Vertraging in de aflevering zal voor de Wederpartij geen aanleiding kunnen zijn voor ontbinding van de Overeenkomst, tenzij door SlendersBeauty in deze de grenzen van redelijkheid zijn overschreden. Levertijden kunnen worden verlengd en/of opgegeven orders kunnen worden opgeschort met de tijd, gedurende welke de Wederpartij enig verschuldigd of opeisbaar geworden bedrag aan SlendersBeauty onbetaald heeft gelaten.

7.9. De Wederpartij is verplicht de Goederen af te nemen van SlendersBeauty op het moment waarop deze worden bezorgd dan wel het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Goederen worden opgeslagen voor rekening en risico van de Wederpartij, waaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn. In dat geval heeft SlendersBeauty het recht, niet de plicht, de Goederen voor rekening en risico van de Wederpartij op te (doen) slaan.

7.10. De Wederpartij is gehouden om de bestelde en geleverde Goederen af te nemen en overeenkomstig de afgesproken betalingscondities onverwijld te betalen zonder enig beroep op korting of compensatie. Door het in ontvangst nemen van de Goederen of het tekenen van een pakbon bevestigt de Wederpartij ontvangst van de Goederen. Indien de Wederpartij niet aan zijn afnameverplichting of betalingsverplichtingen voldoet, is SlendersBeauty gerechtigd de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

7.11. Indien SlendersBeauty gegevens behoeft van de Wederpartij in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan vanaf het moment dat SlendersBeauty deze informatie heeft ontvangen van Wederpartij.

7.12. Het risico van verlies of beschadiging van de Goederen die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Wederpartij over op het moment waarop deze aan Wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Wederpartij of van een door Wederpartij aan te wijzen Derden worden gebracht. Indien SlendersBeauty de Goederen in opdracht van Wederpartij in bewaring houdt, is het risico op verlies of beschadiging ook voor Wederpartij tenzij anders overeengekomen.

8. Garantie

8.1. SlendersBeauty garandeert de Wederpartij Goederen te leveren die voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en normaal gebruik.

8.2. De garantie verplicht SlendersBeauty slechts tot het kosteloos vervangen van de gegarandeerde Goederen, tenzij SlendersBeauty de voorkeur geeft aan creditering van de marktwaarde van de betreffende Goederen op dat moment.

8.3. Indien de Wederpartij aanspraak wenst te maken op enige garantiebepaling, is dit op basis van Carry-in. De Wederpartij dient de betreffende Goederen terstond na het indienen van de reclame voor SlendersBeauty ter beschikking te houden. De kosten van vervoer van de Goederen naar SlendersBeauty zijn voor rekening van de Wederpartij. In overleg kan SlendersBeauty dit vervoer voor Wederpartij uitvoeren.

8.4. Vervangt SlendersBeauty ter voldoening aan de garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van SlendersBeauty.

8.5. De garantie vervalt indien:

8.5.1. het gebrek (mede) het gevolg is van normale slijtage, onoordeelkundig of onjuist gebruik of opslag en/of onjuiste behandeling en/of onderhoud van het geleverde;

8.5.2. werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd door de Wederpartij of Derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SlendersBeauty;

8.5.3. de Wederpartij niet (geheel), dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan;

8.5.4. door de Wederpartij niet tijdig schriftelijk is gereclameerd, overeenkomstig het Artikel 9 ‘Reclames.’

8.5.5. door de Wederpartij de gebrekkige onderdelen niet terstond na de reclame voor SlendersBeauty ter beschikking zijn gehouden.

8.5.6. Op van Derden betrokken onderdelen en/of Goederen wordt door SlendersBeauty nooit langer garantie gegeven dan aan SlendersBeauty wordt verstrekt door onze Leverancier, tenzij expliciet anders overeengekomen.

8.5.7. SlendersBeauty is enkel gehouden tot nakoming van de garantieverplichtingen binnen Nederland en België, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.6. Kosten voor een Reparatie buiten de garantieperiode worden bepaald op basis van nacalculatie van onderdelen en werkuren. Indien van toepassing, worden voorrijkosten berekend met een starttarief en vermeerderd met een bedrag per kilometer. Het aantal kilometers wordt bepaald op basis van de vestigingsplaats van SlendersBeauty en de locatie waar de werkzaamheden plaats (dienen te) vinden.

8.7. In het geval van Reparaties wordt enkel op de nieuwe, vervangen onderdelen 3 maanden garantie gegeven. Op onderhoudsbeurten, alsmede op Reparaties verricht aan Goederen met bliksem-, water-, zand-, val-, of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op het reparatieformulier nadrukkelijk het tegendeel is vermeld.

8.8. Alle garantie gegeven door SlendersBeauty vervalt wanneer Wederpartij of een Derde het toestel demonteert of heeft geopend, zulks ter beoordeling door SlendersBeauty, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

8.9. Schade ontstaan tijdens het uitvoeren van Reparaties door SlendersBeauty zijn altijd voor risico van Wederpartij, tenzij deze hun oorzaak vinden in opzet of grove schuld, veroorzaakt door SlendersBeauty.

8.10. SlendersBeauty is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, waarbij de maximale Schade beperkt is tot de dagwaarde van de apparatuur, danwel 50% van de nieuwwaarde waarbij het laagste van de twee geldt als maximum. De toebehoren en accessoires dient Wederpartij zelf te bewaren en niet af te geven bij de Reparatie of verzending. Voor verlies of diefstal van toebehoren en accessoires kan SlendersBeauty niet aansprakelijk worden gehouden. SlendersBeauty behandelt alle aangeleverde apparatuur met de grootste zorgvuldigheid. SlendersBeauty kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of Schade die optreden tijdens of na de Reparatie.

8.11. Onder geen geval kan garantie gegeven door SlendersBeauty overgedragen worden aan Derden door Wederpartij.

9. Reclames

9.1. De Wederpartij dient bij de in ontvangstneming van de Goederen te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling. Zichtbare schades, gebreken of tekorten dienen door de Wederpartij op de vrachtbrief of het afleveringsdocument, dan wel op een andere directe wijze schriftelijk aan SlendersBeauty kenbaar te worden gemaakt niet later dan binnen 24 uur na levering. Bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat de Wederpartij de Goederen bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.

9.2. Indien de Wederpartij verpakkingen of Goederen opent, verbreekt of beschadigt vóórdat deze zijn betaald, verplicht de Wederpartij zich de betreffende Goederen af te nemen en te betalen.

9.3. Geringe, in de handel toelaatbare, afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur, gewicht en dergelijke kunnen geen grond van reclame opleveren.

9.4. Indien de Wederpartij reeds is begonnen met de verwerking van de Goederen of de Goederen heeft doorverkocht en/of doorgeleverd of in gebruik genomen, dan verliest de Wederpartij elk recht op reclame.

9.5. Retourzending mag slechts geschieden na uitdrukkelijke toestemming van SlendersBeauty, binnen 8 dagen na levering. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij is verplicht tot zorgvuldige verpakking en verzending en tot verzekering van de te retourneren Goederen.

9.6. Bepaalde Goederen kunnen nimmer worden geretourneerd, bijvoorbeeld in verband met de hygiëne of omdat deze Goederen aangepast zijn naar de wensen van Wederpartij, zulks ter beoordeling door SlendersBeauty. In alle in dit Artikel genoemde situaties waarin retourzending van de Goederen niet mogelijk is, is tussen de Wederpartij en SlendersBeauty wel een koopovereenkomst tot stand gekomen en is derhalve de Wederpartij tot betaling verplicht.

9.7. Slechts Goederen in ongeschonden staat en in de originele (fabrieks-)verpakking, niet voorzien van gegevens van de Wederpartij zoals reclame, handelsmerk, merk, prijzen en andere aantekeningen aan/op het product kunnen voor creditering in aanmerking komen. Creditering geschiedt uitsluitend via een creditnota. De waarde van de retourgoederen wordt eerst verrekend na ontvangst door de Wederpartij van de creditnota en slechts tot het bedrag van de creditnota. Door SlendersBeauty gemaakte verzendkosten worden verrekend met de creditnota.

9.8. Het te crediteren bedrag wordt binnen 14 dagen terugbetaald op dezelfde wijze als de rekening voldaan is, met aftrek van door SlendersBeauty gemaakte verzendkosten.

9.9. Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen, per omgaande doch uiterlijk binnen 24 uren na aflevering door de Wederpartij aan SlendersBeauty te worden meegedeeld. Dit dient daarna dit uiterlijk binnen 48 uren na aflevering schriftelijk aan SlendersBeauty te zijn gemeld.

9.10. Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij op SlendersBeauty betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door SlendersBeauty geleverde Goederen vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken, alsmede ook in die situaties waarin de Wederpartij SlendersBeauty onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten. De Goederen waarop klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor SlendersBeauty beschikbaar blijven in de toestand, waarin de Goederen zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd.

9.11. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor vermelde procedures ter zake het doen van mededelingen over klachten, zal SlendersBeauty zo spoedig mogelijk, zulks ter beoordeling van SlendersBeauty, hetzij het gebrek herstellen dan wel een vervangend product leveren dan wel, indien de koopsom voor het betreffend product reeds gefactureerd is, het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. De Wederpartij zal ter zake dit soort situaties van SlendersBeauty nimmer enige schadevergoeding kunnen vorderen: de aansprakelijkheid van SlendersBeauty blijft beperkt tot de waarde van de geleverde Goederen waarover werd gereclameerd.

9.12. Klachten en reclames geven de Wederpartij geen recht om betaling van de daarop betrekking hebbende factuur op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk door SlendersBeauty wordt uitgesloten. De reclametermijn op de door SlendersBeauty verzonden facturen bedraagt ten hoogste 5 werkdagen na de dag van ontvangst. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transacties(s) met SlendersBeauty correct weer te geven en door de Wederpartij te zijn goedgekeurd.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. De door SlendersBeauty geleverde Goederen blijven eigendom van SlendersBeauty, tot het moment waarop alle vorderingen, inclusief eventuele rente en kosten, van SlendersBeauty op de Wederpartij ter zake van de door SlendersBeauty geleverde Goederen, werkzaamheden of andere diensten, alsmede ter zake van tekortschieten door de Wederpartij in de nakoming van de Overeenkomst, volledig zullen zijn voldaan. Na volledige betaling gaat de eigendom van de geleverde Goederen over op de Wederpartij. Hierbij worden betalingen geacht steeds betrekking te hebben op de langst opeisbare factuur.

10.2. Alle in het bezit van de Wederpartij zijnde, van SlendersBeauty afkomstige Goederen worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in het bezit van de Wederpartij zijnde hoeveelheid Goederen naar soort en samenstelling de hoeveelheden niet te boven gaan, die op de onbetaalde facturen zijn vermeld.

10.3. De Wederpartij heeft niet het recht de niet betaalde Goederen in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te (doen) vestigen of enig ander zakelijk recht ten behoeve van een Derde daarop te (doen) vestigen.

10.4. Het is de Wederpartij toegestaan de geleverde, nog niet betaalde Goederen te vervreemden, zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij SlendersBeauty de Wederpartij schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde Goederen onmiddellijk aan SlendersBeauty ter beschikking te stellen.

10.5. De Wederpartij verleent SlendersBeauty reeds nu –zonder enige vorm van vooraankondiging - het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door SlendersBeauty geleverde Goederen zich (kunnen) bevinden, teneinde SlendersBeauty in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde Goederen onmiddellijk terug te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar Goederen laat onverlet het recht van SlendersBeauty om van de afnemer vergoeding te eisen voor geleden Schade of gemaakte kosten ten gevolge van de aan de Wederpartij toerekenbare niet-nakoming.

11. Facturering en betaling

11.1. De facturering van geleverde Goederen en diensten geschiedt uitsluitend op naam en klantnummer.

11.2. Alle betalingen te geschieden binnen de daarbij kenbaar gemaakte betalingstermijn, gerekend vanaf de factuurdatum.

11.3. De aan de Wederpartij kenbaar gemaakte betalingstermijn is te beschouwen als fatale termijn. Bij betaling per bank – via overboeking of middels automatisch incasso – geldt de dag van credit-valutering van de rekening van SlendersBeauty als de dag van betaling. De Wederpartij is niet gerechtigd op zulke betalingen aan SlendersBeauty een korting of compensatie toe te passen.

11.4. Indien de Wederpartij niet in overeenstemming met het voorgaande tijdig of volledig heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist. SlendersBeauty is alsdan gerechtigd aan de Wederpartij de Wettelijke Handelsrente (6:119a Burgerlijk Wetboek) in rekening te brengen, zonder verlies van enige aanspraak op een eventuele schadevergoeding.

11.5. Alle op de invordering van verschuldigde bedragen vallende kosten, met name de buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een minimum van € 75,00 en onverminderd het recht van SlendersBeauty om verdere redelijke kosten bij de Wederpartij in rekening te brengen.

11.6. Iedere betaling door de Wederpartij strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Wederpartij in mindering op de in hoofdsom openstaande vordering, waarbij als eerste zal worden afgeschreven op de oudst openstaande vordering, zulks ongeacht de omschrijving die de Wederpartij aan de betaling mocht hebben gegeven.

11.7. SlendersBeauty is gerechtigd tot compensatie van verschuldigde of te vorderen bedragen met die bedragen, welke SlendersBeauty van de Wederpartij te vorderen heeft of aan hem verschuldigd is.

11.8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum door SlendersBeauty per bank ontvangen te zijn.

12. Uitsluiting en beperkingen van aansprakelijkheid

12.1. SlendersBeauty aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover de Wederpartij bewijst dat de Schade veroorzaakt is door een grove schuld of ernstige nalatigheid van SlendersBeauty. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor Schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order, die tot Schade heeft geleid, en met een maximum van €10.000 (tienduizend euro) per geval, en €100.000 (honderdduizend euro) in totaal per jaar.

12.2. Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor SlendersBeauty voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welken hoofde ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte Schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart de Wederpartij SlendersBeauty tegen alle aanspraken van Derden ter zake van door deze Derde(n) eventueel te lijden of geleden Schade, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit Artikel is bepaald.

12.3. Voor de eventuele Schade en gevolgen van het niet op voorraad hebben van Goederen of vertraagde levering aanvaardt SlendersBeauty geen enkele aansprakelijkheid.

12.4. De Wederpartij dient tijdens het (intern) vervoer en opslag van de door SlendersBeauty geleverde Goederen te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, bij gebreke waarvan geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor (Schade ten gevolge van) gebreken aan de Goederen.

12.5. Indien SlendersBeauty naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade aan Wederpartij of Derden door een gebrek aan de geleverde Goederen, verplicht de Wederpartij zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkheidsstelling van de producent van SlendersBeauty.

12.6. SlendersBeauty is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, lichamelijk letsel, gemiste besparingen, immateriële schade en Schade door bedrijfsstagnatie.

12.7. Voor zover de door SlendersBeauty geleverde Goederen voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum (T.H.T.- code) geldt, dat SlendersBeauty bij consumeren dan wel gebruik van deze Goederen na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt. De Wederpartij dient ervoor in te staan dat Goederen waarop een uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld, na het verstrijken van die data niet meer worden verwerkt of verkocht. De Wederpartij vrijwaart SlendersBeauty uitdrukkelijk ter zake van aanspraken van Derden uit hoofde van Schade die het gevolg is van het consumeren c.q. het gebruik van door SlendersBeauty geleverde Goederen, indien deze door de Wederpartij na de uiterste houdbaarheidsdatum zijn bewerkt of verwerkt, gebruikt of verbruikt, dan wel verkocht.

12.8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe Schade gelden niet indien de Schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SlendersBeauty of haar ondergeschikten.

12.9. De Wederpartij vrijwaart SlendersBeauty voor aanspraken van Derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

13. Overmacht

13.1. Onder Overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van SlendersBeauty welke van dien aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van SlendersBeauty kan worden verlangd (zgn. niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder Overmacht wordt mede verstaan: mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer, staking, terreurdaden, demonstraties, gebrek aan personeel, bedrijfs- en vervoersstoringen van welke aard ook, wanprestatie door (toe)leveranciers, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids- )instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade en andere natuurrampen, storingen in de leveringen van energie, bedrijfsbezetting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, defecten aan machinerieën en voorts alle overige oorzaken die buiten de schuld of de risicosfeer van SlendersBeauty (zijn) ontstaan.

13.2. Indien SlendersBeauty door Overmacht de Overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft SlendersBeauty het recht de Overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van SlendersBeauty. SlendersBeauty is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van SlendersBeauty, om de Overeenkomst na een redelijke termijn te ontbinden zonder enige schadevergoedingsplicht, dan wel te vorderen dat de Overeenkomst wordt aangepast aan de omstandigheden.

13.3. Indien SlendersBeauty bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen conform de afgesproken voorwaarden.

14. Wanprestatie en ontbinding

14.1. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, heeft SlendersBeauty ingeval van wanprestatie van de Wederpartij ook het recht de gesloten Overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van SlendersBeauty. SlendersBeauty is in dat geval gerechtigd tot een vergoeding van alle door SlendersBeauty geleden Schade, waar onder andere, maar niet uitsluitend, expliciet gederfde winst is inbegrepen.

14.2. De in dit Artikel vermelde rechten heeft SlendersBeauty eveneens, indien de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien de Wederpartij surséance van betaling of een gerechtelijke schuldsaneringsregeling heeft aangevraagd, een deel of het geheel aan (onroerende) zaken in beslag is genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een Derde c.q. Derden is of wordt overgenomen, of indien de Wederpartij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten, of indien de Wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die SlendersBeauty op de Wederpartij heeft terstond opeisbaar zijn.

15. Conversiebepaling

15.1. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.

15.2. In geval een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd en het in Artikel 15.1 vermelde niet van toepassing kan zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

16. Overdracht en verval van rechten

16.1. SlendersBeauty is bevoegd haar rechten uit Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan Derden over te dragen. 

16.2. Iedere vordering tegen SlendersBeauty vervalt, indien SlendersBeauty niet binnen 12 maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim in rechte is betrokken.

17. Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

17.1. Op de aanbiedingen, Overeenkomsten en de uitvoering met en door SlendersBeauty is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2. Indien tussen SlendersBeauty en de Wederpartij een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten Overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

17.3. De rechtbank Zuid Oost Nederland is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met SlendersBeauty gesloten Overeenkomsten, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft SlendersBeauty het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de Wederpartij.